7 กันยายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “ภาษารัสเซียเบื้องต้น” วิทยากรบรรยายให้ความรู้โดย อาจารย์เหนือ พัฒนาศิริ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาได้มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้นักศึกษานำความรู้เบื้องต้นจากการอบรมไปต่อยอดในการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือประกอบอาชีพในอนาคตได้
📅 ซึ่งมีกำหนดการจัดโครงการนี้ในครั้งต่อไปได้แก่ วันที่ 14, 21, 28 กันยายน และ 5 ตุลาคม 2565
🕑 เวลา 13.00-15.00 น. ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 

Home HUSO PSRU