หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์ประจำหลักสูตร

HUSO PSRU

อาจารย์ ดร.สมเกียรติ ติดชัย

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศศ.ด. ภาษาไทย, ศศ.ม. ภาษาไทย, พธ.บ. ปรัชญา
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

HUSO PSRU

รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศศ.ด. ภาษาไทย, ค.ม. การสอนภาษาไทย, ศศ.บ. ภาษาไทย
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

HUSO PSRU

อาจารย์รัตนาวดี ปาแปง

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ป.เอก ลาศึกษาต่อ, ศศ.ม. ภาษาไทย ,ศศ.บ. ภาษาไทย
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

HUSO PSRU

อาจารย์ ดร.วาสินี มีเครือเอี่ยม

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ปร.ด. ภาษาไทย, ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ ,ศศ.บ. ภาษาไทย
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ


HUSO PSRU

อาจารย์กฤษณา ชาญณรงค์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ป.เอก ลาศึกษาต่อ, ศศ.ม. คติชนวิทยา, ศศ.บ. ภาษาไทย
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

HUSO PSRU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัครพล แสงเงิน

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศศ.ม. วรรณคดีไทย, ศศ.บ. ภาษาไทย (เกียรตินิยมอันดับ 1)
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

HUSO PSRU

อาจารย์ธีรพัฒน์ พูลทอง

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศศ.ม. วรรณคดีไทย, ศศ.บ. ภาษาไทย
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

HUSO PSRU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศศ.ด. คติชนวิทยา, ศศ.ม. ภาษาไทย, ศศ.บ. ภาษาไทย
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

HUSO PSRU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เจียพงษ์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : อ.ด. ภาษาไทย, ศศ.ม. ภาษาศาสตร์, ศศ.บ. ภาษาไทย
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

HUSO PSRU

อาจารย์เมศิณี ภัทรมุทธา

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ป.เอก ลาศึกษาต่อ, ศศ.ม. ภาษาไทย,
            ศศ.บ. ภาษาไทย (เกียรตินิยมอันดับ 1)
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

HUSO PSRU

อาจารย์ ดร.ปฐมพงษ์ สุขเล็ก

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศศ.ด. ภาษาไทย, ศศ.ม. ภาษาไทย, ศศ.บ. ภาษาไทย
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ