กลุ่มวิชาโทและภาษาอาเซียน

อาจารย์ประจำหลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาโทภาษาฝรั่งเศส

ข้อมูลวิชาโทภาษาฝรั่งเศส
HUSO PSRU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรัตน์พร บัณฑิตย์ นาคสวัสดิ์

ตำแหน่ง  : หัวหน้ากลุ่มวิชาโทภาษาฝรั่งเศส
คุณวุฒิ   : Ph.D. Docteur En Sciences Du Langage
             Universite De Franch - Comte Besancon,
             D.E.A. (Teaching French For Tourism) Universite
             De Franch - Comte Besancon,
             ศศ.ม. การสอนภาษาฝรั่งเศส, ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

HUSO PSRU

อาจารย์ฉัตรแก้ว บุศย์น้ำเพชร

ตำแหน่ง : อาจารย์กลุ่มวิชาโทภาษาฝรั่งเศส
คุณวุฒิ  : ศศ.ม. ฝรั่งเศสศึกษา, ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
อาจารย์ประจำหลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาภาษาอาเซียน

ข้อมูลวิชาภาษาอาเซียน
ภาษาเกาหลี
Peeyanuch

อาจารย์ปรียานุช วิไลวิทย์

ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มวิชามนุษย์ - สังคม
คุณวุฒิ  : กศ.ม. การศึกษาจิตวิทยาแนะแนว, ศศ.บ. ภาษาเกาหลี
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ