กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ข้อมูลกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
HUSO PSRU

อาจารย์ ดร.ณริศรา พฤกษะวัน

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศศ.ด. คติชนวิทยา, ค.ม. ศิลปศึกษา, อ.บ. ศิลปะไทย
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

HUSO PSRU

อาจารย์เรณู หมีเทศ

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศศ.ม. ปรัชญา, วท.บ. ชีววิทยา
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ