– แผนการสอนฉบับย่อ
– แบบฟอร์ม มคอ.3 ภาษาไทย
– แบบฟอร์ม มคอ.3 ภาษาอังกฤษ (TQF.3)
– แบบฟอร์ม มคอ.4
– แบบฟอร์ม มคอ.5 ภาษาไทย
– แบบฟอร์ม มคอ.5 ภาษาอังกฤษ (TQF.5)
– แบบฟอร์ม มคอ.6
– แบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับหลักสูตร
– แบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาศึกษาทั่วไป
– แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอน
– แบบฟอร์มใบเปลี่ยนแปลงการสอน
– แบบฟอร์มตารางสอนส่วนตัวของอาจารย์
– แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอแก้ไข I
– เว็บไชต์กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา (กมป.)

Home HUSO PSRU