1- แบบฟอร์มแบบขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1- ฟอร์ม_หนังสือแสดงความยินยอมจากผู้ปกครอง
1- แบบฟอร์มแบบตอบรับ
1- แบบฟอร์มแบบประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1- แบบฟอร์มหนังสือรับรองฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1- แบบฟอร์มหนังสือส่งตัวนักศึกษากลับ
1- แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอยกเลิกฝึกงาน
1- คู่มืองานสหกิจศึกษา
– แบบฟอร์มเอกสารงานสหกิจศึกษา

Home HUSO PSRU