แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการ

“พัฒนางานสารสนเทศ”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Link >> https://goo.gl/forms/9e6W8BHTbbfL78aG2

 

แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการ

“ห้องปฏิบัติการงานวิจัยและงานวิชาการ”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Link >> https://goo.gl/forms/aTT12ItZsu9bzfbl2