ประกาศ - HUSO PSRU

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
(หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 055-267050 กองบริการการศึกษา