ประกาศ - HUSO PSRU

        ยินดีต้อนรับ กาซะลองช่อใหม่’65 สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน และประเภททุนต่างๆ) รายงานตัวเข้าศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

        1. ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS (https://student.mytcas.com) ภายในวันที่ 7-8 ก.พ. 2565 และสำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี เท่านั้น

        2. รายงานตัวออนไลน์ (https://reg.psru.ac.th) (ภายในวันที่ 7-13 ก.พ. 2565 เท่านั้น)

        3. ชำระค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมแรกเข้า (ภายในวันที่ 7-13 ก.พ. 2565 เท่านั้น)

        4. ดำเนินการส่งเอกสารรายงานตัวได้ 2 ช่องทางดังนี้
           4.1 ส่งด้วยตนเองที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
           4.2 ส่งทางไปรษณีย์ หรือขนส่งเอกชน
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร. 055-267050

***เอกสารที่ต้องเตรียมดังนี้
        1. ใบรายงานตัว 1 ชุด (มี 2 แผ่น) เซ็นชื่อนักศึกษาให้เรียบร้อย
        2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
        3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
        4. สำเนาใบรายงานผลการเรียน (ใบเกรด) 2 ฉบับ
        5. รูปถ่าย 1 รูป (ติดใบรายงานตัว)
เอกสารข้อที่ 2-4 เซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย

***ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ก.พ. 2565

        ติดต่อสอบถาม
        – งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
โทร. 055-267050 หรือ 061-9128976
Line : https://line.me/ti/p/~@reg.psru