โดยจะให้นักศึกษาลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์การรับเงินช่วยเหลือผ่านทางเว็บไซต์ https://refund.psru.ac.th และสามารถคิดตามสถานะการคืนเงินผ่านทางเว็บไซต์ https://refund.psru.ac.th/status

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานโครงการจัดตั้งกองคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

(สามารถติดต่อสอบถามได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. เท่านั้น)

1. นางสาวนิตยา พ่วงหงษ์ / เบอร์โทรศัพท์ 087-2075795 (สอบถามปัญหาเกี่ยวกับรายละเอียดค่าเงินเยียวยา)

2. นางสาวสุวพัชร ศรีอุดม / เบอร์โทรศัพท์ 081-9624236 (สอบถามปัญหาเกี่ยวกับค่าหอพัก, ค่าประกันหอพัก, ค่าคืนเงินบำรุงการศึกษา)

3. นางสาวสุนิสา รุ่งเรือง / เบอร์โทรศัพท์ 080-5170157 (สอบถามปัญหาเกี่ยวกับค่าหอพัก, ค่าประกันหอพัก, ค่าคืนเงินบำรุงการศึกษา)

4. นายวิวัฒน์ เจษฎาภรณ์พิพัฒน์ / เบอร์โทรศัพท์ 086-6858308 (สอบถามปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียนคืนเงิน)

5. นายวุฒิพงศ์ คงสิบ / เบอร์โทรศัพท์ 088-5556340 (สอบถามปัญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียนคืนเงิน)

Leave a Reply

Your email address will not be published.