สาขาวิชาดนตรีสากล

ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ผู้รับทุน
1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลชั้นปีที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลธรรม เกื้อบุตร
2 การจัดทำสื่อภาษาอังกฤษ (TOEIC) อาจารย์ ดร.วรารัตน์ วริรักษ์

 สาขาวิชาภาษาไทย

ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ผู้รับทุน
1 จากวรรณกรรมสู่การสร้างจิตสำนึกเชิงนิเวศสำหรับเยาวชน : กรณีศึกษานวนิยายสำหรับเยาวชนรางวัลแว่นแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ
2 คำยืมภาษาต่างประเทศในพจนานุกรมไทย: การศึกษารูปคำและกลุ่มความหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เจียพงษ์
3 การพัฒนาการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) ในรายวิชาประวัติศาสตร์ และวิชาศาสนาและศิลธรรม อาจารย์ ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ
4 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยภารกิจ Ongoing ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ และ อาจารย์ ดร.วาสินี มีเครือเอี่ยม

สาขาวิชาภาษาจีน

ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ผู้รับทุน
1 การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนจีนและสำนวนไทยที่ความเกี่ยวข้องกับตัวเลข “一” yi (หนึ่ง) ที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องความฝันในหอแดง อาจารย์ดุจรวี กรรมถัน
2 พัฒนาแอปพลิเคชั่นประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว : สถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรมการท่องเที่ยว อาหาร และศิลปวัฒนธรรมประเพณี อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์หทัยรัตน์ มัตยะสุวรรณ

  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ผู้รับทุน
1 การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่ปรากฏในข่าวการท่องเที่ยวของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ออนไลน์ อาจารย์ณัฐกานต์ เส็งชื่น และอาจารย์นิภาวรรณ นวาวัตน์
2 การศึกษาการใช้กาล (Tense) ในข่าวภาษาอังกฤษออนไลน์ อาจารย์สิรินญา ศรีชมภู และอาจารย์อธิฐาน งามกิจวัตร
1 การวิเคราะห์คลังข้อมูล กริยาวลีในข่าวธุรกิจในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ อาจารย์ทิศากร ไชยมงคล
2 การจัดทำสื่อภาษาอังกฤษ (TOEIC) อาจารย์นิภาวรรณ นวาวัตน์ และอาจารย์ทิศากร ไชยมงคล

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ผู้รับทุน
1 ความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของราชภัฏต่อการพัฒนาท้องถิ่น: กรณีศึกษานักศึกษา บุคลากรและชุมชนที่เข้าร่วม โครงการพัฒนาชุมชนตำบลราวต้นจันทร์ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย์ ดร.ณริศรา  พฤกษะวัน