สาขาวิชาดนตรีสากล

ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ผู้รับทุน
1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจต่อการเรียนรายวิชาทฤษฎีดนตรีสากล 1 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากลชั้นปีที่ 1 อาจารย์นพดล พันธุ์เพ็ชร์
2 การพัฒนาทักษะการอ่านโน๊ตสากลเพื่อส่งผลต่อการเรียนรายวิชาการฟัง การอ่านและเขียนโน๊ตสากล อาจารย์วัลลภ งามโคกกลาง

 สาขาวิชาภาษาไทย

ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ผู้รับทุน
1 คนในนิทาน : ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ในมุมมองการวิจารณ์เชิงนิเวศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ
2 อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ในชื่อโรค ในระบบการแพทย์พื้นบ้าน 4 ภูมิภาคของไทย อาจารย์ ดร.วาสินี มีเครือเอี่ยม
3 ศุภนิมิตและอาเพศในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา อาจารย์ ดร.ปฐมพงษ์ สุขเล็ก
4 อุปกิเลสในนิทานพื้นบ้านภาคเหนือตอนล่าง อาจารย์ ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ
5 การศึกษาเชิงวิเคราะห์ตำรายาวัดใหม่พรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ภัครพล แสงเงิน

สาขาวิชาภาษาจีน

ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ผู้รับทุน
1 การแปลคำกริยาที่มีความหมายโดยรองในภาษาจีน อาจารย์ ดร.สุธัญญา ปานทอง
2 การศึกษาการแปลคำอุปลักษณ์รสชาติของอาหารในภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย์ ดร.วศิน สุขสมบูรณ์วงศ์ และอาจารย์หทัยรัตน์ มัตยะสุวรรณ

 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ผู้รับทุน
1 ลักษณะการปรากฎร่วมของคำกริยาหลายความหมายและคำกริยาความหมายคล้าย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ผู้รับทุน
1 การใช้ภาษาอังกฤษในการฝึกประสบการ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ยศเจริญ
2 การศึกษาปัญหาการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย์ปทุมพร บุญชุม
3 การศึกษาข้อผิดพลาดการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเพื่อการสื่อสารความหมายอย่างเป็นสากลนานาชาติของนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ อาจารย์นันทภัค ประทีปแก้ว

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ผู้รับทุน
1 การศึกษาการใช้คำปรากฎร่วม (Collocation) ในงานเขียนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ อาจารย์ทิศากร ไชยมงคง

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ผู้รับทุน
1 การศึกษาลวดลายในงานเครื่องปั้นดินเผาอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อาจารย์ ดร.ณริศรา  พฤกษะวัน