สาขาวิชาดนตรีสากล

ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ผู้รับทุน
1 การพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตแบบฉับพลันของนักศึกษาสาขาดนตรีสากล กลุ่มทักษะเครื่องสายดีด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลธรรม เกื้อบุตร
 

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ผู้รับทุน
1 การศึกษาความถูกต้องของการลงรายการสิ่งพิมพ์ตามหลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 และรูปแบบมาร์กของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาการทำรายการสิบค้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย คันชั่งทอง
2 การศึกษาสภาพและการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย คันชั่งทอง
3 ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมและความพึงพอใจการใช้บริการห้องสมุดระหว่างนักศึกษาคณะครุศาสตร์และนักเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิตย์
4 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการยืมคืนของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิตย์
5 การศึกษาพฤติกรรมการอ่านของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี ซื่ออุทิศกุล
6 พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟสบุ๊คของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1 ถึง 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี ซื่ออุทิศกุล
7 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้เรียนคณะครุศาสตร์ในการเข้าใช้สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย คันชั่งทอง
8 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมุมอินเทอร์เน็ตโซน สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย คันชั่งทอง
 

 สาขาวิชาภาษาไทย

ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ผู้รับทุน
1 อุปมาพจน์ที่ปรากฎในนิทานชาดก อาจารย์ ดร.สมเกียรติ ติดชัย
2 การวิเคราะห์ปัญหาการเขียนคำผิดของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาจารย์ ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ
3 การวิเคราะห์ปัญหาการเขียนคำยืมภาษาอังกฤษในภาษาไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เจียพงษ์
4 การศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์บางแก้วในจังหวัดพิษณุโลก
5 ผ้าทอจังหวัดพิษณุโลก : การวิเคราะห์ความหมายและความเชื่อเพื่อเพิ่มคุณค่าของผลผลิตสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เจียพงษ์
 

สาขาวิชาภาษาจีน

ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ผู้รับทุน
1 ทักษะในการอ่านคำหลากเสียงภาษาจีนของนักศึกษาไทย อาจารย์ ดร.สุธัญญา ปานทอง
 

 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ผู้รับทุน
1 การปรากฎร่วมกันของคำในภาษาญี่ปุ่น:กรณีศึกษาจากคำนาม รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม
2 ปัญหาในการเรียนรู้ไวยากรณ์ชั้นต้นของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น อาจารย์ ดร.สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์
3 ความสามารถในการแปรความหมายระดับข้อความของแอพพลิเคชั่น Google Translate ระบบ Neural Machine Translation ในการพัฒนารูปแบบการสอนรายวิชาการแปลภาษาญี่ปุ่น รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม
 

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ผู้รับทุน
1 การศึกษาลักษณะโครงสร้างข่าวพาดหัวและการใช้คำในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษแบบดั้งเดิม (หนังสือพิมพ์กระดาษ) กับหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษออนไลน์ อาจารย์พัทชา บุญยะรัตน์
2 การประเมินตนเองเกี่ยวกับความสามารถทางภาษาของผู้เรียนที่ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ อาจารย์พนิตนันท์ เอี่ยมต่อม
 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย ผู้รับทุน
1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สู่บัณฑิตนักปฏิบัติ อาจารย์ณัฐกานต์ เส็งชื่น และอาจารย์สิรินญา ศรีชมภู
2 วิเคราะห์ความถี่คำกริยาวิเศษณ์ ในส่วนการอ่านของหนังสือ TOEIC อาจารย์นิภาวรรณ นวาวัตน์ และอาจารย์อธิษฐาน งามกิจวัตร