ลำดับ ชื่อบทความวิจัย เจ้าของบทความวิจัย สาขาวิชา การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ชื่อวารสารหรือแหล่งที่เผยแพร่ ปีที่เผยแพร่ /เล่มที่
1 ตำรา ผศ.ดร.คุณากร คงชนะ ภาษาอังกฤษ ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว
2 การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน ผศ.สนทยา  สาลี บรรณารักษ์ฯ ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว
3 นิราศเมืองหลวงพระบาง: การศึกษาจากวรรณคดีสู่ภาคสนาม อ.ดร.ปฐมพงษ์ สุขเล็ก ภาษาไทย วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่16 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 62
4 พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของแมวกุหลาบดำ: ความสัมพันธ์เชิงอำนาจในครอบครัวของคนจีนพลัดถิ่น ผศ.ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ ภาษาไทย วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 62
5 การศึกษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ผศ.ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ ภาษาไทย วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่16 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 62
6 อุปลักษณ์สัตว์ในนวนิยาย เรื่อง ‘คนในนิทาน’ : สัตว์ศึกษาตามมุมมองวรรณกรรมวิจารณ์เชิงนิเวศ ผศ.ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ ภาษาไทย วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 62
7 การศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์บางแก้วในจังหวัดพิษณุโลก ผศ.ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ ภาษาไทย วารสาร veridian E-journal,Silpakorn University ปีที่ 12 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน – ธันวาคม 62
8 คำคล้ายในภาษาไทย : การวิเคราะห์รูปคำและความหมาย ผศ.ดร.สุชาดา  เจียพงษ์ ภาษาไทย วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่16 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 62
9 ลักษณะสำคัญของพระมาไลย ฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส อ.ภัครพล  แสงเงิน ภาษาไทย วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 62
10 students’ self-evaluation of english improvement through internet usage for learning purposes อ.พนิตนันท์  เอี่ยมต่อม ภาษาอังกฤษ  วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 62
11 การปรากฏร่วมกันของคำในภาษาญี่ปุ่น : กรณีศึกษาคำนามจากคลังข้อมูลภาษา รศ.ดร.ณัฏฐิรา  ทับทิม ภาษาญี่ปุ่น วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 62
12 หลงไฟ: การวิเคราะห์ตัวละครโดยใช้ทฤษฏีลำดับชั้นแรงจูงใจ ของ อับราฮัม มาสโลว์ ผศ.ดร.ขวัญชนก  นัยจรัญ ภาษาไทย วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 62
13 วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดสุนทรประดิษฐ์ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ อ.ภัครพล แสงเงิน ภาษาไทย บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 วันที่ 24-25 มกราคม 62
14 วรรณกรรมเภสัชกรรมวัดนครชุม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ อ.ภัครพล  แสงเงิน ภาษาไทย บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 วันที่ 24-25 มกราคม 62
15 คำเรียกชื่อสีย้อมผมในผลิตภัณฑ์เบอริน่า อ.ดร.ปฐมพงษ์  สุขเล็ก ภาษาไทย บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12 วันที่ 24-25 ตุลาคม 62
16 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านโน้ตแบบฉับพลันของนักศึกษากลุ่มเครื่องมือเอกกีต้าร์ สาขาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผศ.ดร.กมลธรรม เกื้อบุตร ดนตรีสากล บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิจัยทางศิลปะและงานสร้างสรรค์ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม : วิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร” วันที่ 6 กันยายน 62
17 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้คำเรียกญาติเรียกบุคคลที่ไม่ใช่ญาติในภาษาจีนและภาษาไทย อ.ดร.สุธัญญา  ปานทอง ภาษาจีน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 15 มีนาคม 62
18 การวิเคราะห์การตั้งชื่อจังหวัดในประเทศไทย อ.ดร.วาสินี  มีเครือเอี่ยม ภาษาไทย บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 15 มีนาคม 62
19 การวิเคราะห์นามสกุลคนไทยในตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย อ.ดร.วาสินี  มีเครือเอี่ยม ภาษาไทย บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 15 มีนาคม 62
20 การสร้างสื่อโสตทัศน์ หัวข้อ กลวิธีการออกแบบดนตรีเพื่องานศิลปะการแสดงในรายวิชา ดนตรีและความเกี่ยวพันกับศิลปะแขนงอื่น อ.ดร.วรารัตน์  วริรักษ์ ดนตรีสากล บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 15 มีนาคม 62
21 การสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนคำที่ถูกต้องสำหรับนักศึกษารายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชัฏพิบูลสงคราม อ.ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ ภาษาไทย บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 15 มีนาคม 62
22 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้นิทานอีสปสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อ.ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ ภาษาไทย บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษ ครั้งที่ 2 วันที่ 21 มีนาคม 62
23 การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกดแม่กด(ไม่ตรงตามมาตรา) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อ.ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ ภาษาไทย บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษ ครั้งที่ 2 วันที่ 21 มีนาคม 62
24 การศึกษาเสียงอ่านของอักษรคันจิประเภทเคเชที่ปรากฏในตารางอักษรคันจิสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N1-N5 ตามหลักการกำหนดเสียง ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ วิริยะสุมน และ อ.กนกรัตน์  ปิลาผล ภาษาญี่ปุ่น บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 15 มีนาคม 62
25 การศึกษาการปฏิเสธการซักชวนและการขอร้องในละครโทรทัศน์ญี่ปุ่น อ.ดร.สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์ ภาษาญี่ปุ่น บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 15 มีนาคม 62
26 การศึกษาการใช้รูปไวยกรณ์ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (ระดับ N4) จากอนิเมะ อ.ต่อศักดิ์  ร่มส้มซ่า ภาษาญี่ปุ่น บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 วันที่ 15 มีนาคม 62