ลำดับ ชื่อบทความวิจัย เจ้าของบทความวิจัย สาขาวิชา การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ชื่อวารสารหรือแหล่งที่เผยแพร่ ปีที่เผยแพร่ /เล่มที่
1 การศึกษาผลการใช้กลวิธีอาร์ อี เอ พี ที่มีต่อความสามารถในการอ่านตีความและการคิดวิเคราะห์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผศ.ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ ภาษาไทย บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย” ครั้งที่ 7 วันที่ 25-26 ม.ค. 61
2 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช: แง่คิดจาก “วีรบุรุษในวัฒนธรรมประเพณี” ดร.สุกัญญาโสภี  ใจกล่ำ ภาษาไทย บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย.61)
3 บทบาทหน้าที่ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในการสร้างอัตลักษณ์ชุมชน ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ผศ.ดร.ขวัญชนก   นัยจรัญ ภาษาไทย บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค.61)
4 การวิเคราะห์ความถูกต้องในการลงรายการสิ่งพิมพ์ตามหลักเกณฑ์การลงรายการแบบเองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 และรูปแบบมาร์ก 21 ของนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผศ.น้อย คันชั่งทอง บรรณารักษ์ฯ บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารบรรณศาสตร์ มศว. ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2561)
5 การใช้คำในข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษ รศ.ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม อ.พัทชา บุญยะรัตน์ อ.วิสิฏฐา แรงเขตรการ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารครุพิบูล ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2561)
6 รากนครา: การศึกษาโดยใช้แนวทางการวิจารณ์เชิงนิเวศ ผศ.ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ ภาษาไทย บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ปีที่ 37 ฉบับที่ 6 (พ.ย.-ธ.ค.2561)
7 การศึกษาความสามารถในการใช้คำพ้องของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดร.สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์ ภาษาญี่ปุ่น บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 23 มี.ค. 2561
8 การวิเคราะห์โครงสร้างพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษประเภทข่าวอาชญากรรมในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ (ผาณิตา เชิดเชื้อ) อ.ณัฐกานต์ เส็งชื่น ภาษาอังกฤษธุรกิจ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 23 มี.ค. 2561
9 การศึกษาคำเหมือนที่ปรากฏในข่าวธุรกิจระหว่างหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นและหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ (ปรัชญาภรณ์ บรรเทา) อ.ณัฐกานต์ เส็งชื่น ภาษาอังกฤษธุรกิจ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 23 มี.ค. 2561
10 การวิเคราะห์โครงสร้างพาดหัวข่าวภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์เอดะเนชั่น(จริยา ยั่งยืน) อ.ณัฐกานต์ เส็งชื่น ภาษาอังกฤษธุรกิจ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 23 มี.ค. 2561
11 การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในวรรณกรรมเรื่อง ลูกอีสานของคำพูน บุญทวี(จริยา คุ้มมา  ณัฐพล วงศ์คงคำ) อ.ภัครพล แสงเงิน ภาษาไทย บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 23 มี.ค. 2561
12 ตำนานพระยาโคตรบองในความทรงจำของชาวพิจิตร: กรณีศึกษาตำบลเมืองเก่าและตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร (กุลภัทรา รุ่งเจริญ  บุษราพร อินทรักษา  แทนทัย บำรุงชล  ศศิธร ยอดนุ่ม  อุทุมทอง นวลป้อง) อ.ภัครพล แสงเงิน ภาษาไทย บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 23 มี.ค. 2561
13 การวิเคราะห์หลักทิศ 6 จากพฤติกรรมของตัวละครใน เรื่องสามก๊ก ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง(หน) (ธราธร เกิดใหม่  ศราวุฒิ ทรัพย์นาคี) อ.ภัครพล แสงเงิน ภาษาไทย บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 23 มี.ค. 2561
14 การวิเคราะห์โครงสร้างนามานุประโยค(Noun Clause) ในหนังสืออ่านนอกเวลา เรื่องปริศนาหญิงชุดขาว(The Woman in White) (คณานนท์ เสือไว  เพชรรัตน์ เมืองทา) อ.อธิษฐาน งามกิจวัตร ภาษาอังกฤษธุรกิจ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 23 มี.ค. 2561
15 การศึกษาคำยืมภาษาต่างประเทศที่ปรากฏในพจนานุกรมคำใหม่ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ผศ.ดร.สุชาดา เจียพงษ์ ภาษาไทย บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 31 ส.ค. 2561
16 การวิเคราะห์คำที่มักเขียนวรรณยุกต์ผิดในภาษาไทย ผศ.ดร.สุชาดา เจียพงษ์ ภาษาไทย บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 23 มี.ค. 2561
17 การใช้คำเรียกขานในภาษาหล่ม อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ผศ.ดร.สุชาดา เจียพงษ์ ภาษาไทย บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 23 มี.ค. 2561
18 ภาพสะท้อนค่านิยมในบทเพลงของณัฐวุฒิ ศรีหมอก(กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่) ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ ภาษาไทย บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 23 มี.ค. 2561
19 บทบาทของพิธีศพ: กรณีศึกษาพิธีศพจากตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ ภาษาไทย บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 23 มี.ค. 2561
20 การศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อต่อศาลปู่ตาและศาลน้ำคำ: กรณีศึกษาตำบลกุดธาตุ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น อ.ภัครพล แสงเงิน ภาษาไทย บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 23 มี.ค. 2561
21 การวิเคราะห์โครงสร้างกรรมวาจก ในหนังสืออ่านนอกเวลาเรื่องปริศนาหญิงชุดขาว อ.อธิษฐาน งามกิจวัตร ภาษาอังกฤษธุรกิจ บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 23 มี.ค. 2561
22 การวิเคราะห์การใช้คำอุทานภาษาญี่ปุ่นที่ปรากฏในหนังสือการ์ตูนเรื่องบ้านนี้ต้องมีเหมียว ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ วิริยะสุมน ภาษาญี่ปุ่น บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 23 มี.ค. 2561
23 การศึกษาความหมายและประเภทของคำเลียนเสียงธรรมชาติในหนังสือการ์ตูนภาษาญี่ปุ่น ดร.สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์ ภาษาญี่ปุ่น บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 23 มี.ค. 2561
24 การศึกษาการใช้สำนวนการกล่าวขอโทษในภาษาญี่ปุ่นจากอนิเมะ อ.ต่อศักดิ์ ร่มส้มซ่า ภาษาญี่ปุ่น บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 23 มี.ค. 2561
25 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องหลักเกณฑ์ในการเขียน GAIRAIGO สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.กนกรัตน์  ปิลาผล ภาษาญี่ปุ่น บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 23 มี.ค. 2561
26 การศึกษาความสามารถในการใช้รูปไวยากรณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ภาษาญี่ปุ่น อ.กนกรัตน์ ปิลาผล ภาษาญี่ปุ่น บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 23 มี.ค. 2561
27 การศึกษาความเข้าใจและความสามารถในการใช้คำกริยานุเคราะห์รูป You ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลับราชภัฏพิบูลสงคราม Aj. Kaori  Morimoto ภาษาญี่ปุ่น บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 23 มี.ค. 2561
28 การศึกษาข้อผิดพลาดในการใช้คำกริยาแยกรวมในภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ.ดร.สุธัญญา  ปานทอง ภาษาจีน บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 23 มี.ค. 2561
29 การวิเคราะห์ภาพสะท้อนทางสังคมในนิทานคุณธรรมจากพระราชดำรัสรัชกาลที่ 9 อ.ดร.วาสินี มีเครือเอี่ยม ภาษาไทย บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 วันที่ 23 มี.ค. 2561
30 หม้อในมิติทางวัฒนธรรมไทย: การศึกษาจากวรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ อ.ดร.ปฐมพงษ์  สุขเล็ก ภาษาไทย บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.61)