ลำดับ ชื่อบทความวิจัย เจ้าของบทความวิจัย สาขาวิชา การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ชื่อวารสารหรือแหล่งที่เผยแพร่ ปีที่เผยแพร่ /เล่มที่
1 การศึกษาคุณค่าของภูมินามในตำบลเมืองบางขลัง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย คลิกเพื่อดูบทความ ผศ.ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ ภาษาไทย วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560, ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน
2 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง “น้ำเล่นไฟ” และ “แผ่นดินหัวใจ” (กัลยารัตน์ ต๊ะปาและวุฒิเกียรติ แอบเรือง) คลิกเพื่อดูบทความ (หน้า 2375-2385) อาจารย์รัตนาวดี ปาแปง ภาษาไทย รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย” ครั้งที่ 7 วันที่ 26-27 ม.ค. 60
3 Japanese Instructional Package for Developing Sport Tourism Staff (Caddies) คลิกเพื่อดูบทความ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม ภาษาญี่ปุ่น วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่10 ฉบับที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.60)
4 การศึกษาผลการใช้กลวิธีอาร์ อี เอ พี ที่มีต่อความสามารถในการอ่านตีความและการคิดวิเคราะห์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คลิกเพื่อดูบทความ (หน้า 2792-2802) ผศ.ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ ภาษาไทย รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย” ครั้งที่ 7 วันที่ 25-26 ม.ค. 61
5 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารโดยการใช้การสอนแบบ e-Learning อาจารย์ฉัตรแก้ว บุศย์น้ำเพชร ภาษาฝรั่งเศส รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ท้องถิ่นภิวัตน์” ครั้งที่ 2 วันที่ 10 ส.ค. 60
6 การศึกษาความเชื่อมโยงของวัฒนธรรมการบริโภคในจังหวัดพิษณุโลกกับวัฒนธรรมการบริโภคในกลุ่มประเทศอาเซียน คลิกเพื่อดูบทความ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม อาจารย์กฤษณา ชาญณรงค์ อาจารย์เมศิณี ภัทรมุทธา อาจารย์ปฐมพงษ์ สุขเล็ก ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ วิริยะสุมน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาไทย วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.60)
7 คติพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ในไตรภูมิฉบับหอสมุดแห่งชาติกรุงปาริส คลิกเพื่อดูบทความ (หน้า 125-135) อาจารย์ภัครพล แสงเงิน ภาษาไทย วารสารรมยสาร คระมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (2 พ.ค.-ส.ค.60)
8 การดำเนินงานห้องสมุดเพื่อสนับสนุนและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเรื่องประเทศไทย 4.0 คลิกเพื่อดูบทความ ผศ.ดร.อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิตย์ บรรณารักษศาสตร์ วารสารอินฟอร์เมชั่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.60)
9 ราชธรรมในจามเทวีวงศ์: ความสัมพันธ์กับการสร้างบารมีเพื่อเป็นพระอินทร์ คลิกเพื่อดูบทความ อาจารย์ธีรพัฒน์ พูลทอง ภาษาไทย วารสารไทยศึกษา สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.60)
10 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช: แง่คิดจาก “วีรบุรุษในวัฒนธรรมประเพณี” คลิกเพื่อดูบทความ ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ ภาษาไทย วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย.61)