กิจกรรม - HUSO PSRU

     11 มีนาคม พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดำเนินงานตามแผนโครงการงบยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษาฯ โดยได้จัดทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (Post-Test) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว ซึ่งนักศึกษาทุกคนจะเข้ารับการตรวจATK ก่อนเข้าร่วมทดสอบ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)