กิจกรรม - HUSO PSRU

       13 มีนาคม พ.ศ. 2565 จัดทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (Post-Test) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ณ อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว โดยนักศึกษาทุกคนเข้ารับการตรวจATK ก่อนเข้าร่วมทดสอบ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)