ปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

จัดการศึกษามุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืน

ประวัติความเป็นมา

พัฒนาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2518 จากการที่วิทยาลัยครู  ทั่วประเทศมีการแบ่งส่วนการบริหารงานภายใน โดยกำหนดให้แยกเป็นคณะวิชา ซึ่งประกอบด้วยภาควิชาต่างๆ  มีเป้าประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรแรกที่เปิดสอน คือ วิชาเอกภาษาไทย ต่อมาจึงเปิดสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ  และสังคมศึกษา 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูขึ้นเป็น สถาบันราชภัฏ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาอื่นๆ เพิ่มขึ้นทั้งสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อมาได้มีการแยกสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ ได้แก่ หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์ และหลักสูตรสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ไปสังกัดวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วงงานจัดตั้งภายในมีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยผ่านมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 ทำให้ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีหลักสูตรสาขาทางสายมนุษยศาสตร์จำนวน 7 หลักสูตรสาขาวิชาได้แก่

1. หลักสูตรสาขาวิชารภาษาไทย

2. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

3. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

4. หลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

5. หลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากล

6. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

7. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน

8หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

วิสัยทัศน์

องค์กรหล่อหลอมบัณฑิตที่มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในท้องถิ่นและสากลบนฐานความร่วมมือและขับเคลื่อนด้วยศักยภาพของวัฒนธรรมองค์กร … มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความเชี่ยวชาญด้านมนุษยศาสตร์

2. พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนและบริการวิชาการ

3. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มุ่งสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล