180131_0003
นายสัญญา ปานแย้ม

ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี
คุณวุฒิ  : ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (การตลาด)
Email    : sanyapanyam@psru.ac.th
โทร       : 055-267087 ต่อ 2001
           : 055267000 ต่อ 2001
: หน้าที่ความรับผิดชอบ

180131_0011
นางสาวยุพิน โพธิ์ทอง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณวุฒิ  : บธ.บ. การจัดการทั่วไป
Email    : yuphin.p@psru.ac.th
โทร       : 055-267087 ต่อ 2000
           : 055267000 ต่อ 2001
: หน้าที่ความรับผิดชอบ

Sunisa
นางสาวสุนิสา เพ็ชรพูล

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณวุฒิ  : กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
Email    : sunisa@psru.ac.th
โทร       : 055-267087 ต่อ 2003
           : 055267000 ต่อ 2001
: หน้าที่ความรับผิดชอบ

Walanluk
นางสาววลันลักษณ์ สัตย์ประกอบ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณวุฒิ  : รป.ม. การบริหารจัดการภาครัฐ , บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Email    : walanlak.s@psru.ac.th
โทร       : 055-267087 ต่อ 2001
           : 055267000 ต่อ 2001
: หน้าที่ความรับผิดชอบ

180131_0007
นางกาญจนา วงษ์วัฒนพงษ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณวุฒิ  : บธ.บ. บัญชี
Email    : kanjana.won@psru.ac.th
โทร       : 055-267087 ต่อ 2006
           : 055267000 ต่อ 2001
: หน้าที่ความรับผิดชอบ

180131_0008
นางสาวรัชฎา สินตั้ง กล่องชู

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณวุฒิ  : บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Email    : ratchada.s@psru.ac.th
โทร       : 055-267087 ต่อ 2001
           : 055267000 ต่อ 2001
: หน้าที่ความรับผิดชอบ

180131_0004
นางสุภาวดี พันธ์สุข

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณวุฒิ  : วท.บ. อุตสาหกรรมเกษตร-เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร             และการจัดการ
Email    : suphavadee.p@psru.ac.th
โทร       : 055-267087 ต่อ 2007
           : 055267000 ต่อ 2001
: หน้าที่ความรับผิดชอบ

HUSO
นางสาววรินทร พลขัน

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
คุณวุฒิ  : ศศบ. พม่าศึกษา
Email    : warintorn_pon@psru.ac.th
โทร       : 055-267087 ต่อ 2007
           : 055267000 ต่อ 2001
: หน้าที่ความรับผิดชอบ

180131_0005
นายพรชัย บุญยก

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณวุฒิ  : ศศ.บ. ประวัติศาสตร์
Email    : pornchai.b@psru.ac.th
โทร       : 055-267087 ต่อ 2002
           : 055267000 ต่อ 2001
: หน้าที่ความรับผิดชอบ

180131_0002
นายอติโรจน์ บัวทับ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณวุฒิ  : ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น
Email    : Atirot.b@psru.ac.th
โทร       : 055-267087 ต่อ 2006
           : 055267000 ต่อ 2001
: หน้าที่ความรับผิดชอบ

Tanongsak
นายทนงศักดิ์ ท่าโพธิ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
คุณวุฒิ  : ค.ม. เทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา,             ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
Email    : tanongsak.t@psru.ac.th
โทร       : 055-267087 ต่อ 2002
           : 055267000 ต่อ 2001
: หน้าที่ความรับผิดชอบ

HUSO
นายณัฐพงษ์ พราวแจ้ง

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอม ฯ
คุณวุฒิ  : วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยมอันดับที่ 1)
Email    : nattapong.pra@psru.ac.th
โทร       : 055-267087 ต่อ 2002
           : 055267000 ต่อ 2001
: หน้าที่ความรับผิดชอบ

Home HUSO PSRU