HUSO

#เพื่อโลกเราสวยพวกเราต้องช่วยกัน 21 ตุลาคม "วันรักต้นไม้แห่งชาติ" National Annual Tree Care Day

     ▪️ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดกิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2565" ณ บริเวณแนวถนนเลียบคลองน้ำ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยมี ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี มรพส. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช และรดน้ำต้นไม้ .
     ▪️ "วันรักต้นไม้แห่งชาติ" หรือ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เกิดขึ้นจากแรงปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ที่ทรงให้ความสำคัญการบำรุงรักษาต้นไม้และต้องการฟื้นฟูความสมดุลของ ธรรมชาติ โดยพระองค์ทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์เองมาตลอดพระชนม์ชีพ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของวันนี้ ก็เพื่อบำรุงและรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ให้เติบโตแข็งแรงให้เจริญงอกงาม เพื่อช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน . #วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ21ตุลาคม #วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

Home HUSO PSRU