HUSO
     12 ต.ค. 65 เวลา 12.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการแนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)
ระหว่าง สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กับ โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร
     โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม คณบดีฯ เป็นประธานการลงนามในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ:
          ○ เป็นการผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับตลาดแรงงาน และมีความพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริง
          ○ โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษาควบคู่กับ การปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานภายนอก ทำให้มีประสบการณ์ทางวิชาการ ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิต
          ○ ซึ่งเป็นการทำงานในลักษณะภาคีเครือข่ายร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก จึงเป็นการดำเนินการที่ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย (Win-Win-Win Benefit) ได้แก่
                    1. นักศึกษา
                    2. สถาบัน
                    3. อุดมศึกษาและหน่วยงานภายนอก
          ตกลงให้ความร่วมมือในการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าปฏิบัติ สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตรังคม 🛰🚀

Home HUSO PSRU