HUSO

📢 ประชาสัมพันธ์: ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 'เปิดให้บริการ'


💻 เว็บไซต์ห้องสมุด: library HUSO
🕑 เปิดให้บริการสัปดาห์ละ 2 วัน ดังนี้
         - วันจันทร์ 13.00-16.00 น.
         - วันพุธ 13.00-16.00 น.
หมายเหตุ: การยืมหนังสือ อาจารย์/เจ้าหน้าที่ ยืนยันด้วยบัตรประจำตัวประชาชน และนักศึกษา ยืนยันด้วยบัตรนักศึกษา เท่านั้น
------------------
📥 องค์ประกอบของเว็บไซต์ห้องสมุด: คลิก
📥 ขั้นตอนการยืมหนังสือ(ยืมในระบบหรือยืมด้วยตนเองที่ห้องสมุด): คลิก
📥 ขั้นตอนการจองหนังสือ(กรณี หนังสือถูกยืมไปแล้ว): คลิก
📥 สิทธิ์การยืมหนังสือ (ตามประเภทของสมาชิก): คลิก

Home HUSO PSRU