HUSO

กิจกรรมบริการวิชาการ 'ตลาดสีเขียว : สลัดที่รัก'
ณ สวนมีเขียว อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

   โดยส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรม ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาดนตรีสากล สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมจัดการท่องเที่ยวชุมชน และบูรณาการกับรายวิชาในหลักสูตร
   ในการนี้คณะขอขอบคุณ
      o ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย
      o รศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
   ที่ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ รวมถึงขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้ด้วย

Home HUSO PSRU