หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตร

HUSO PSRU

อาจารย์ฟ้า วิไลขำ

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์,
            ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

HUSO PSRU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย คันชั่งทอง

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์,
            ค.บ. บรรณารักษศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

HUSO PSRU

อาจารย์นงพงา สุขโอสถ

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (คอมพิวเตอร์),
            บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

HUSO PSRU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนทยา สาลี

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ปร.ด. ศิลปศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์,
            ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์,
            ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

HUSO PSRU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี ซื่ออุทิศกุล

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์,
            ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ