หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

HUSO PSRU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ตระกูลพิทักษ์กิจ

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : Ph.D. Chinese Language Philology,
            M.A. Chinese Language Philology,
            ค.บ. ภาษาจีน
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

HUSO PSRU

อาจารย์ดุจรวี กรรมถัน

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : กจ.ม. การบริหารและจัดการองค์กร, ศศ.บ. ภาษาจีนธุรกิจ
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

 

HUSO PSRU

Mr. Xincheng Han

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : -
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

HUSO PSRU

อาจารย์ ดร.สุธัญญา ปานทอง

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : Ph.D. Linguistic and Applied,
            M.A. Chinese Philology,
            ศศ.บ. ภาษาจีน
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

HUSO PSRU

อาจารย์กมลชนก สิทธิโชคสถิต

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : M.A. Master of teaching Chinese speakers of
           other Language, ศศ.บ. ภาษาจีน
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

HUSO

Aj. Jiquan Xue

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : -
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ