หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

HUSO PSRU

อาจารย์ ดร.พนัส มัตยะสุวรรณ

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : Ph.D. ภาษาศาสตร์ประยุกต์, M.Econ International
            Economics and Trake (Chinese),
            บธ.บ. การจัดการธุรกิจ
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

HUSO PSRU

อาจารย์หทัยรัตน์ มัตยะสุวรรณ

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : M.A. Master of teaching Chinese speakers
            of other Language, ศศ.บ. ภาษาจีน
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

HUSO PSRU

อาจารย์ ดร.วศิน สุขสมบูรณ์วงศ์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : Ph.D. Linguistics and Applied Linguistics,
            M.A. Teaching Chinese to Speakers of
            Other languages, ศศ.บ. ภาษาจีน
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

HUSO

Miss Xiaoyu Chen

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : -
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ