HUSO

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม

ประธานกรรมการ

HUSO

อาจารย์ ดร.สุธัญญา ปานทอง

รองประธานกรรมการ

HUSO

coming soon...

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

HUSO

coming soon...

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

HUSO

coming soon...

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

HUSO

อาจารย์ อธิษฐาน งามกิจวัตร

กรรมการ
จากผู้ดำรงตำแหน่ง
รองคณบดี/ประธานหลักสูตร

HUSO PSRU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัทชา บุญยะรัตน์

กรรมการ
จากผู้ดำรงตำแหน่ง
รองคณบดี/ประธานหลักสูตร

HUSO PSRU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิศากร ไชยมงคล

กรรมการ
จากผู้ดำรงตำแหน่ง
รองคณบดี/ประธานหลักสูตร

HUSO

อาจารย์ อ.นพดล พันธุ์เพ็ชร์

กรรมการ
จากผู้ดำรงตำแหน่ง
รองคณบดี/ประธานหลักสูตร

HUSO PSRU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เจียพงษ์

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

HUSO PSRU

อาจารย์ ดร.ปฐมพงษ์ สุขเล็ก

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

HUSO

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลธรรม เกื้อบุตร

กรรมการและเลขานุการ

180131_0003

นายสัญญา ปานแย้ม

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ