หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

อาจารย์ประจำหลักสูตร

HUSO PSRU

อาจารย์เพ็ญพร แก้วฟุ้งรังษี

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : อ.ม. ภาษาญี่ปุ่น,
            ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น (เกียรตินิยมอันดับ 2)
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ


HUSO PSRU

อาจารย์กนกรัตน์ ปิลาผล

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศศ.ม. ภาษาญี่ปุ่น , ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
HUSO PSRU

อาจารย์ต่อศักดิ์ ร่มส้มซ่า

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

HUSO PSRU

Mr. Yasuhiko Zuzuki

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : -
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

HUSO PSRU

Miss. Yoshiko Yamada

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : -
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

HUSO PSRU

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : Ph.D. Language and Societies Course,
            M.A. Languages and Societies Course,
            ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ


HUSO PSRU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศษ.บ. การวัดและประเมินผลการศึกษา,
            ศศ.ด. ภาษาศาสตร์, ศศ.ม. ญี่ปุ่นศึกษา,
            ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ,
            ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น (เกียรตินิยมอันดับ 2)
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

 

HUSO PSRU

Mr. Takeshi Ando

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : -
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

HUSO PSRU

Mr. Hiromi Watanabe

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : -
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ