HUSO

📢 ขอเชิญชวนคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
➡️ **สมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Paper Camp) “การเขียนบทความวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับนานาชาติ”**
วันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถจัดเตรียมบทความวิจัยฉบับร่าง เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติจริงระหว่างการอบรมได้
*หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 มีนาคม 2566
ติดต่อสอบถาม: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ PSRU   >>คลิก<<
Home HUSO PSRU