หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

HUSO PSRU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทชา บุญยะรัตน์

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ, ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ


HUSO PSRU

อาจารย์ธารีรัตน์ สุนิพันธ์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ,
            ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

HUSO PSRU

อาจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ยศเจริญ

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ปร.ด. ภาษาศาสตร์, ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ, ค.บ. ภาษาอังกฤษ
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

HUSO PSRU

อาจารย์นันทภัค ประทีปแก้ว

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศศ.ม. ภาษาศาสตร์, ค.บ. ภาษาอังกฤษ
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

HUSO PSRU

อาจารย์ ดร.โชติกา เศรษฐธัญการ

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศศ.ด. ภาษาศาสตร์, ศศ.ม. ภาษาศาสตร์,
            ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

HUSO PSRU

อาจารย์ ดร.วารีรัตน์ สีแดง

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศศ.ด. ภาษาศาสตร์, ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร,
            ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

HUSO PSRU

Mr. John Partrick Benliro

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : Bachelor Of Secondary ED.
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

HUSO PSRU

Aj. Josie Lumbab Canete

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : -
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

HUSO PSRU

อาจารย์ ดร.สุพัตรา พรมดำ

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ปร.ด. ภาษาศาสตร์ประยุกต์, ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ,
            นศ.บ. นิเทศศาสตร์บัณฑิต (การประชาสัมพันธ์)
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

 

HUSO PSRU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณากร คงชนะ

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : Ph.D. English, M.A. English, พธ.บ. ภาษาอังกฤษ
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

HUSO PSRU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปทุมพร บุญชุม

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศศ.ม. ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา,
            กศ.บ. ภาษาอังกฤษ
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

HUSO PSRU

อาจารย์วิสิฎฐา แรงเขตรการ

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ, ค.บ. ภาษาอังกฤษ
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

HUSO PSRU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เภทรา พงศ์ศักดิ์ศรี

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : M.A. English as an International Language,
            ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ(เกียรตินิยมอันดับ 1)
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

HUSO

อาจารย์ ดร.พนิตนันท์ เอี่ยมต่อม

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ปร.ด. ภาษาศาสตร์, ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ,
            ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ


HUSO PSRU

Mr. Simon Watts

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : -
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ