หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

อาจารย์ประจำหลักสูตร

HUSO PSRU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิศากร ไชยมงคล

ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ, ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

HUSO PSRU

อาจารย์ณัฐกานต์ เส็งชื่น

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ, ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

HUSO PSRU

อาจารย์สิรินญา ศรีชมภู

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ, ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

HUSO PSRU

Mr. Kim Taehyung

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : -
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

HUSO PSRU

อาจารย์อธิษฐาน งามกิจวัตร

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ, ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

HUSO PSRU

อาจารย์ ดร.นิภาวรรณ นวาวัตน์

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : ปร.ด. หลักสูตรและการสอน, ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ,
            ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

Mr. David Preyer

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา
คุณวุฒิ  : -
: ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ