รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ ดร.สุธัญญา ปานทอง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์ ดร.สุพัตรา พรมดำ

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ

อาจารย์ธีรพัฒน์ พลูทอง

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

อาจารย์กนกรัตน์ ปิลาผล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายรับนักศึกษาใหม่

Home HUSO PSRU