180131_0003
นายสัญญา ปานแย้ม

ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี
คุณวุฒิ  : ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (การตลาด)
Email    : Sanya_panyam@hotmail.com
โทร       : 055-267087 ต่อ 2001
           : 055267000 ต่อ 2001
: หน้าที่ความรับผิดชอบ

180131_0011
นางสาวยุพิน โพธิ์ทอง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณวุฒิ  : บธ.บ. การจัดการทั่วไป
Email    : y_phothong@hotmail.com
โทร       : 055-267087 ต่อ 2000
           : 055267000 ต่อ 2001
: หน้าที่ความรับผิดชอบ

Sunisa
นางสาวสุนิสา เพ็ชรพูล

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณวุฒิ  : กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
Email    : Sunisa_peth@hotmail.com
โทร       : 055-267087 ต่อ 2003
           : 055267000 ต่อ 2001
: หน้าที่ความรับผิดชอบ

Walanluk
นางสาววลันลักษณ์ สัตย์ประกอบ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณวุฒิ  : รป.ม. การบริหารจัดการภาครัฐ , บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Email    : Walanlak_fern5393@hotmail.com
โทร       : 055-267087 ต่อ 2001
           : 055267000 ต่อ 2001
: หน้าที่ความรับผิดชอบ

180131_0007
นางกาญจนา วงษ์วัฒนพงษ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณวุฒิ  : บธ.บ. บัญชี
Email    : kanjana_hanchin@hotmail.com
โทร       : 055-267087 ต่อ 2006
           : 055267000 ต่อ 2001
: หน้าที่ความรับผิดชอบ

180131_0008
นางสาวรัชฎา สินตั้ง กล่องชู

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณวุฒิ  : บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Email    : Blackvalen.jk@live.com
โทร       : 055-267087 ต่อ 2001
           : 055267000 ต่อ 2001
: หน้าที่ความรับผิดชอบ

180131_0004
นางสุภาวดี พันธ์สุข

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณวุฒิ  : วท.บ. อุตสาหกรรมเกษตร-เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร             และการจัดการ
Email    : Ploynp@hotmail.com
โทร       : 055-267087 ต่อ 2007
           : 055267000 ต่อ 2001
: หน้าที่ความรับผิดชอบ

keke1
นางสาวกชพรรณ มั่นนุช

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
คุณวุฒิ  : ศศ.บ. ภาษาไทย (เกียรตินิยมอันดับ 1)
Email    : kotchapan3282@gmail.com
โทร       : 055-267087 ต่อ 2003
           : 055267000 ต่อ 2001
: หน้าที่ความรับผิดชอบ

180131_0005
นายพรชัย บุญยก

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณวุฒิ  : ศศ.บ. ประวัติศาสตร์
Email    : Mr.bomb.pornchai@gmail.com
โทร       : 055-267087 ต่อ 2002
           : 055267000 ต่อ 2001
: หน้าที่ความรับผิดชอบ

180131_0002
นายอติโรจน์ บัวทับ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณวุฒิ  : ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น
Email    : Psru-jpoilza@hotmail.com
โทร       : 055-267087 ต่อ 2006
           : 055267000 ต่อ 2001
: หน้าที่ความรับผิดชอบ

Tanongsak
นายทนงศักดิ์ ท่าโพธิ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
คุณวุฒิ  : ค.ม. เทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา,             ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
Email    : Tanongsak_ku@hotmail.co.th
โทร       : 055-267087 ต่อ 2002
           : 055267000 ต่อ 2001
: หน้าที่ความรับผิดชอบ

น้องเต้ย1(1)
นายณัฐพงษ์ พราวแจ้ง

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอม ฯ
คุณวุฒิ  : วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยมอันดับที่ 1)
Email    : nattapong.pra@psru.ac.th
โทร       : 055-267087 ต่อ 2002
           : 055267000 ต่อ 2001
: หน้าที่ความรับผิดชอบ

Home HUSO PSRU