ประกาศทางคณะ

หมายเหตุ:

  นักศึกษามีความประสงค์ขอเปลี่ยนแผนการศึกษาวิชาโท สามารถดำเนินการตามแบบฟอร์มขอเปลี่ยนวิชาโท
ภายในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566
📗สอบถามเพิ่มเติม : สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทรศัพท์ 055-267087