# หัวข้อประชาสัมพันธ์ วันที่/สถานที่จัด หน่วยงานที่จัด เอกสาร
63 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ และนิทรรศการระดับชาติสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๕ › วันที่ 28 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เอกสาร
62 ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ บทความวิจัย และร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑ › วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น. ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เอกสาร
61 ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ ๑๒ › วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครปฐม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เอกสาร
60 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ภายหลังการสัมมนาระดับนานาชาติ ของศูนย์ภาษาซีมีโอ ประจำปี2566 (Post-RELC Seminar 2023) ครั้งที่ ๕๗ › วันที่ 17 มีนาคม 2566 สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกสาร
59 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ › วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เอกสาร
58 ขอเชิญร่วมงานและประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกาาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ ๑๐ › วันที่ 2-3 พฤษภาาคม 2566 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เอกสาร
57 ขอเชิญเข้าร่วมงาน AIC2023 15th congress of the International Colour Association › วันที่ 28 พฤศจิกายน-2ธันวาคม 2566 ณ โรงแรม The Riverie by Katathani chiang rai อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกสาร
56 ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2566 › วันที่ 1-2 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวชั่น รัตนธิเบศธ์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เอกสาร
55 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ งบประมาณเงินรายได้คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 › วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เอกสาร
54 ขอเชิญเข้าร่วมและการนำเสนอบทความทางวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 13 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 5 (RMUTCON 2023) › วันที่ 30 สิ่งหาคม-1 กันยายน 2566 ณ สวนนงนุชพัทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เอกสาร
53 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C 2023) › วันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 สำนักงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เอกสาร
52 ขอเรียนเชิญและเข้าร่วมประชาสัมพันธืการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต ๒๐๒๓ ครั้งที่๕ › วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เอกสาร
51 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์ฯวิจัย” ครั้งที่9 › วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เอกสาร
50 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ › วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เอกสาร
49 ขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๗ › วันที่ 8-9 สิงหาคม 2566 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เอกสาร
48 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 22 › วันที่ 24-25 มิถุนายน พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เอกสาร
47 ขอเชิยร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ › วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ อาคารพัชรกิติยาภา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ เอกสาร
46 เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2567-2568 › วันที่ 27มีนาคม-26 มิถุนายน 2566 กระทรวงการอุดมการศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เอกสาร
45 ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการด้านการบิน ระดับชาติ ครั้งที่ ๓ › วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเพทฯ สถาบันการบินพลเรือน เอกสาร
44 ขอเชืญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร PAAT Journal › เดือนมิถุนายน-ธันวาคม สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย เอกสาร
43 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” และวันนักวิจัย ประจำปี 2566 › วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เอกสาร
42 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ ๑๗ › วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เอกสาร
41 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างตรงจุด ด้วยเส้นทางสู่ผลกระทบ รุ่นที่ 2 › วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ สถาบันคลังสมองของชาติ เอกสาร
40 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ › วันที่ 8 กันยายน 2566 ณ อาคารบิการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เอกสาร
39 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ ๑ ประจำปี2566 › วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เอกสาร
38 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม › วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เอกสาร
37 ขอเชิญร่วมโครงการประชุมวิชาการบรรยายพิเศษและนำเสนอผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ ๓ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๒ › วันที่ 140-13 กรกฏาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เอกสาร
36 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการด้านมนุษยสศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ ๓ หัวข้อ “ล้านนาศึกษา” › วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เอกสาร
35 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ “ 2nd The Intrenational Conference on Digital Government Technology and Innovtion” › วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล กลุ่มงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ ทีมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ เอกสาร
34 ขยายเวลาส่งบทความ และเข้าร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่๑๓ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโ,ยีราชมงคล ครั้งที่ ๑๒ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ ๕ (RMUTCON 2023) › วันที่ 30 สิงหาคม-1 กันยายน 2566 ณ สวนนงนุชพัทยา ตำบลจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เอกสาร
33 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดประชุมวิชาการ › วันที่ 20-22 ธันวาคม 2566 ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เอกสาร
32 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่๑ › วันที่ 19 กันยายน 2566 ณ อาคารรัตนเทพสตรี จังหวัดลพบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เอกสาร
31 ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/บทความปริทัศน์ ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๖ › วันที่ 6 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เอกสาร
30 ขอเชิญเข้าร่วมงานและส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ › วันที่ 31 สิงหาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เอกสาร
29 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo & Symposium 2023 › วันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 ณ ดรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ สำนักงานวิจัยแห่งชาติ เอกสาร
28 ขอความอนุเคราะห์ปราสัมพันธ์ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศีกษาเข้าร่วมการเสวนาและส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ การสอนภาษาไทย › วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น. ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เอกสาร
27 ขอเชิญเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ ๑๖ และระดับนานาชาติครั้งที่ ๓ › วันที่ 16 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา จังหวัดชลบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เอกสาร
26 ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการสึกาาระดับชาติ ครั้งที่ 17 › วันที่ 8-9 สิงหาคม 2566 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เอกสาร
25 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ “จีนศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่8 › วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น.ณ ห้องสัมมนากลาง สถาบันเอเชียตะวันิิกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยะรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เอกสาร
24 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่34 › วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เอกสาร
23 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชฺญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๖ › วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภักร้อยเอ้ด เอกสาร
22 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมจากงานประจำ” › วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทลัยเชียงใหม่ สำนักงานประสานงานที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท) เอกสาร
21 ขยายระยะเวลาการส่งผลงานวิจัย และขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 11th PSU Education ConFerence “Academic Honesty in Disruptive Education: a challenge to Global citizens” › วันที่ 15-16 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เอกสาร
20 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๖ › วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 ณ เดอะบลูสกาย รีสอร์ทเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เอกสาร
19 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 › วันที่ 7-11 สิงหาคม2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนซันเซ็นเตอร์ สำนักงานวิจัยแห่งชาติ เอกสาร
18 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (The 2023 National and International ConFerence of TheNational of Development Administration) › วันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 เวลา09.00-17.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เอกสาร
17 ขอเชิญส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ › วันที่ 15-17 มิถุนายน 2566 ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน และ วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2566 ณ เมืองโตเกียว ญี่ปุ่น สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เอกสาร
16 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ ๑๙ ‘Wisdom for Entrepreneurial Society & Internationalization” › วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2566 ณ สุนยืแสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร เอกสาร
15 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครหรือส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ › เดือน มิถุนายน-ธันวาคม มหาวิทยาลัยพะเยา เอกสาร
14 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หัวข้อ “ทรัพยากรข้ามรัฐ : รัฐ การจัดการและผลกระทบ › วันที่ 7-8 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เอกสาร
13 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรม เทคโนโลยี และงานวิจัยรับใช้สังคมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๗ “ the 7th Rajabhat University National and International Research and Academic (RUNIRAC VII) › วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เอกสาร
12 ขอควมอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนทุนวิจัยหรือนวัตกรรมด้านประกันถัย ประจำปี 2566 › วันที่ 7 เมษายน- 12 พฤษภาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เอกสาร
11 ขอประชาสัมพันธืการประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๗ (The Intermational and 57th National Graduate Research Conference) › วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2566 ณ โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวและสหวิทยาการสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี เอกสาร
10 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ และนานาชาติ ครั้งที่ ๑ › วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เอกสาร
9 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ( 2nd NIC-NIDA Conference, 2023) › วันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-17.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เอกสาร
8 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “ประชากรและสังคม 2566” ครั้งที่ ๑๗ และขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ › วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องพระศิวะ ชั้น 3 โีรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยามหิดล เอกสาร
7 ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 11th PSU Education “ Academic Honesty in Disruptive Education: a Challenge to global citizens” › วันที่ 15-16 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เอกสาร
6 ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยภูเก็ต ครั้งที่ ๑๕ › วันที่ 1 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เอกสาร
5 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ครั้งที่1 › วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เอกสาร
4 ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิด และขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน “มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนัตกรรม ประจำปี 2566” (TRIUP Fair 2023) › วันที่ 18 กรกฎาคม เวลา 09.00-12.00 น. ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ 1-3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เอกสาร
3 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยโปรกรม ATLAS.ti” (สำหรับนักวิจัยและบุคลากรทางการศึกษา) › วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรม แก้วสมุย รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เอกสาร
2 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่๑๙ “Wisdom for Enterpreneurial Society & Internationalization” › วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร เอกสาร
1 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมส่งผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (IEEE Conference CITSM) › วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เอกสาร