รายการข้อมูลผลงานวิชาการ
แนะนำ: กรณีตารางแสดงข้อมูลไม่สมบูรณ์หรือตารางบีบจนเกินไป ส่งผลทำให้อ่านข้อมูลได้ยาก แนะนำให้หมุนอุปกรณ์เป็นแนวนอน.

ตารางสรุปจำนวนบทความและงานวิจัย

ปีปฏิทิน ค่าน้ำหนัก
(จำนวนผลงาน/ชิ้น)
o.๒o o.๔o o.๖o o.๘o ๑.oo
๒๕๖๗ o o o
๒๕๖๖
๒๕๖๕ ๑๑ o ๑o o

กรุณาเลือกปีปฏิทิน

แนะนำ: กรณีตารางแสดงข้อมูลไม่สมบูรณ์หรือตารางบีบจนเกินไป ส่งผลทำให้อ่านข้อมูลได้ยาก แนะนำให้หมุนอุปกรณ์เป็นแนวนอน.

ตารางสรุปจำนวนบทความและงานวิจัย

ปีปฏิทิน ค่าน้ำหนัก
(จำนวนผลงาน/ชิ้น)
o.๒o o.๔o o.๖o o.๘o ๑.oo
๒๕๖๗ o o o o o
๒๕๖๖ o o o o o
๒๕๖๕ o o o o o

กรุณาเลือกปีปฏิทิน